ลูกค้าของทรีทเอิร์ธ

บริษัทได้รับความไว้วางใจจากโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ มากมาย แบ่งตามประเภท ดังนี้
 

 1. โรงงานอุตสาหกรรมที่มีน้ำเสียโลหะหนัก
  • อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
  • อุตสาหกรรมแบตเตอรี่
  • อุตสาหกรรมชุบโลหะ
  • อุตสาหกรรมยานยนต์
 2. โรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องกำจัดสี
  • อุตสาหรรมสิ่งทอและฟอกย้อม
  • อุตสาหกรรมผลิตสี
  • อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
 3. โรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องกำจัดน้ำมันและไขมัน
  • อุตสาหกรรมยานยนต์
  • อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
  • อุตสาหกรรมหลอมโลหะ
 4. โรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องการกำจัดตะกอนหรือสารอินทรีย์
  • อุตสาหกรรมกระดาษ
  • อุตสาหกรรมฟอกหนัง
  • อุตสาหกรรมอาหาร
 5. ลูกค้าที่ต้องการบริการที่ปรึกษาและผู้ควบคุม
  • โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ที่อยู่ในเกณฑ์ที่กฏหมายกำหนด