ผลิตภัณฑ์บำบัดน้ำเสียของทรีทเอิร์ธ

ผลิตภัณฑ์เคมี

บริษัทจำหน่ายเคมีภัณฑ์ในการบำบัดน้ำเสีย ทั้งเคมีพื้นฐาน และเคมีพิเศษ เพื่อใช้ในการบำบัดน้ำเสียในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่มีลักษณะเฉพาะ เช่น
 

  • น้ำเสียมีโลหะหนักเชิงซ้อน
  • น้ำเสียมีสี
  • น้ำยา Coolant
  • น้ำยา Alkaline
  • น้ำเสียปนเปื้อนน้ำมัน
  • น้ำเสียเข้มข้นประเภทต่างๆ เป็นต้น

ทั้งนี้ เคมีภัณฑ์ที่จำหน่ายมีทั้งนำเข้าจากต่างประเทศ เคมีภัณฑ์ในประเทศ และเคมีภัณฑ์จากการทำ R&Dของบริษัท เพื่อให้เหมาะกับน้ำเสียแต่ละประเภท โดยเคมีภัณฑ์ของบริษัทได้รับการยอมรับจากโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่จำนวนมาก มาเป็นเวลานานอุปกรณ์และเทคโนโลยีระบบบำบัดน้ำ

บริษัทมุ่งมั่นศึกษาและสรรหาอุปกรณ์และเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพดีขึ้นตลอดเวลา โดยมีการทำ R&D ของบริษัทเอง และการหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆจากผู้ผลิตทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อได้มาซึ่งเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น

 

  • ระบบ MBR (Membrane Bio Reactor) เพื่อบำบัดน้ำเสียชีวภาพในระบบบำบัดที่มีพื้นที่จำกัด สามารถหมุนเวียนน้ำกลับมาใช้ใหม่ได้
  • ระบบควบคุมปฏิกิริยาการบำบัดน้ำเสีย เพื่อลดการใช้สารเคมีและลดค่าใช้จ่าย